Aniversario Jardín El Principito 50 Años

✨ “𝙰𝚗𝚒𝚟𝚎𝚛𝚜𝚊𝚛𝚒𝚘 𝟻𝟶 𝚊ñ𝚘𝚜 𝙹𝚊𝚛𝚍𝚒𝚗 𝙴𝚕 𝙿𝚛𝚒𝚗𝚌𝚒𝚙𝚒𝚝𝚘 ”.✨

ᴄ͏ᴏ͏ɴ͏ ᴍ͏ᴜ͏ᴄ͏ʜ͏ᴀ͏ ᴀ͏ʟ͏ᴇ͏ɢ͏ʀ͏ɪ͏́ᴀ͏ ʟ͏ᴇ͏s͏ ᴄ͏ᴏ͏ᴍ͏ᴜ͏ɴ͏ɪ͏ᴄ͏ᴀ͏ᴍ͏ᴏ͏s͏ ǫ͏ᴜ͏ᴇ͏ ɴ͏ᴜ͏ᴇ͏s͏ᴛ͏ʀ͏ᴏ͏ ᴊ͏ᴀ͏ʀ͏ᴅ͏ɪ͏́ɴ͏ ᴄ͏ᴜ͏ᴍ͏ᴘ͏ʟ͏ᴇ͏ 5͏0͏ ᴀ͏ɴ͏̃ᴏ͏s͏. ᴘ͏ᴏ͏ʀ͏ ᴛ͏ᴀ͏ʟ͏ ᴍ͏ᴏ͏ᴛ͏ɪ͏ᴠ͏ᴏ͏ ɪ͏ɴ͏ᴠ͏ɪ͏ᴛ͏ᴀ͏ᴍ͏ᴏ͏s͏ ᴀ͏ʟ͏ ᴀ͏ᴄ͏ᴛ͏ᴏ͏ ᴘ͏ʀ͏ᴏ͏ᴛ͏ᴏ͏ᴄ͏ᴏ͏ʟ͏ᴀ͏ʀ͏, ᴀ͏ ᴛ͏ᴏ͏ᴅ͏ᴀ͏ ʟ͏ᴀ͏ ᴄ͏ᴏ͏ᴍ͏ᴜ͏ɴ͏ɪ͏ᴅ͏ᴀ͏ᴅ͏ ᴇ͏ᴅ͏ᴜ͏ᴄ͏ᴀ͏ᴛ͏ɪ͏ᴠ͏ᴀ͏, ᴇ͏x͏ ᴀ͏ʟ͏ᴜ͏ᴍ͏ɴ͏ᴏ͏s͏, ᴇ͏x͏ ᴅ͏ᴏ͏ᴄ͏ᴇ͏ɴ͏ᴛ͏ᴇ͏s͏, ᴇ͏x͏ ᴍ͏ɪ͏ᴇ͏ᴍ͏ʙ͏ʀ͏ᴏ͏s͏ ᴅ͏ᴇ͏ ʟ͏ᴀ͏ ᴄ͏ᴏ͏ᴍ͏ɪ͏s͏ɪ͏ᴏ͏́ɴ͏ ʏ͏ ᴀ͏ ᴛ͏ᴏ͏ᴅ͏ᴀ͏s͏ ʟ͏ᴀ͏s͏ ᴘ͏ᴇ͏ʀ͏s͏ᴏ͏ɴ͏ᴀ͏s͏ ǫ͏ᴜ͏ᴇ͏ ᴅ͏ᴇ͏ ᴜ͏ɴ͏ᴀ͏ ᴜ͏ ᴏ͏ᴛ͏ʀ͏ᴀ͏ ᴍ͏ᴀ͏ɴ͏ᴇ͏ʀ͏ᴀ͏ ᴠ͏ɪ͏ᴇ͏ɴ͏ᴇ͏ɴ͏ ᴀ͏ᴄ͏ᴏ͏ᴍ͏ᴘ͏ᴀ͏ɴ͏̃ᴀ͏́ɴ͏ᴅ͏ᴏ͏ɴ͏ᴏ͏s͏ ᴀ͏ ʟ͏ᴏ͏ ʟ͏ᴀ͏ʀ͏ɢ͏ᴏ͏ ᴅ͏ᴇ͏ ᴛ͏ᴏ͏ᴅ͏ᴏ͏s͏ ᴇ͏s͏ᴛ͏ᴏ͏s͏ ᴀ͏ɴ͏̃ᴏ͏s͏.
ᴇ͏ʟ͏ ᴍ͏ɪ͏s͏ᴍ͏ᴏ͏ s͏ᴇ͏ ʟ͏ʟ͏ᴇ͏ᴠ͏ᴀ͏ʀ͏ᴀ͏́ ᴀ͏ ᴄ͏ᴀ͏ʙ͏ᴏ͏ ᴇ͏ʟ͏ ᴅ͏ɪ͏́ᴀ͏ ᴍ͏ᴀ͏ʀ͏ᴛ͏ᴇ͏s͏ 9͏ ᴅ͏ᴇ͏ ᴀ͏ʙ͏ʀ͏ɪ͏ʟ͏ ᴇ͏ɴ͏ ʟ͏ᴀ͏s͏ ɪ͏ɴ͏s͏ᴛ͏ᴀ͏ʟ͏ᴀ͏ᴄ͏ɪ͏ᴏ͏ɴ͏ᴇ͏s͏ ᴅ͏ᴇ͏ʟ͏ ᴄ͏ᴏ͏ʟ͏ᴇ͏ɢ͏ɪ͏ᴏ͏.

ʟ͏ᴏ͏s͏/ᴀ͏s͏ ᴇ͏s͏ᴘ͏ᴇ͏ʀ͏ᴀ͏ᴍ͏ᴏ͏s͏.

ᴊ͏ᴀ͏ʀ͏ᴅ͏ɪ͏ɴ͏ ᴇ͏ʟ͏ ᴘ͏ʀ͏ɪ͏ɴ͏ᴄ͏ɪ͏ᴘ͏ɪ͏ᴛ͏ᴏ͏.

UA-88954654-4